One Thousand Metre Stare

60 x 40 x 40 cm
Resin & Iron Powder
2007