Endless Endless Installation

540 x 100 x 200 cm
Resin & Iron Powder
2010